Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Koolen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Koolen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Koolen zijn vrijblijvend. Bakkerij Koolen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Koolen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bezorg- en administratiekosten

Bakkerij Koolen kan ook bezorgen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.30uur. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Bakkerij Koolen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Koolen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Koolen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Koolen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Koolen opgave doet van een adres is Bakkerij Koolen gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan bestellen@bakkerijkoolen.nl

Aansprakelijkheid

Bakkerij Koolen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Koolen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Koolen komen. Bakkerij Koolen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Koolen eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Koolen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Koolen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Koolen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Koolen uitgesloten.

Diversen

De klant van Bakkerij Koolen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Koolen geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Koolen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Koolen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Koolen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Koolen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Koolen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Koolen. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Koolen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Koolen.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Koolen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Neem contact op

Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht, dan nemen wij weer zo spoedig mogelijk contact met u op!

0493 691 614

bestellen@bakkerijkoolen.nl

Marktstraat 9, 5721 GH Asten
  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif, Max. bestandsgrootte: 64 MB, Max. aantal bestanden: 3.
    Je gebruikt een verouderde webbrowser

    Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

    ×